תיקון 132 לפקודת מס הכנסה עוסק בהבדלים שבין שיעור מיסוי ההכנסה מעבודה לבין שיעור מיסוי ההכנסה מהון ומרווח הון.החוק לתיקון פקודת מס הכנסה התקבל בשנת 2022 והשפיע על רווחי הון מניירות ערך.
חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 32ו) (תיקון), התשס"ג ­2002*
תיקון סעיף ג 1 .בחוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 132 ,(התשס"ב­2002 1) להלן ­ החוק המתקן),
בסעיף 3)3 ,(אחרי סעיף קטן (ה4 (המובא בו יבוא:
"(ה5 (רווחים שקיבל יחיד מתכנית חיסכון בפוליסת ביטוח חיים, יראו אותם
כהכנסה מריבית."
תיקון סעיף 6 2 .בסעיף 6 לחוק המתקן ­
(ו) אחרי פסקה (ו) יבוא:
"(וא) ברישה, במקום "בלי לגרוע מהוראות כל דין" יבוא "על אף האמור בכל
דין;"
(2 (בפסקה (4 ,(בפסקה (5 (המובאת בה ­
■ (א) במקום פסקת משנה (א) יבוא:
"(א) הכנסה שהפיקה חברת משלח יד זרה, הנובעת מפעילות במשלח יד
מיוחד ­ בגובה ההכנסה של בעלי המניות תושבי ישראל.";
(ב) בפסקת משנה (ג), במקום הסיפה החל במילים "בהתאם לדיני המס
במדינת מושבה" יבוא "בהתאם לדיני המס החלים; לענין זה, "דיני המס
החלים" ­ אחד מאלה, לפי הענין:
(ו) לגבי חברת משלח יד זרה שהיא תושבת מרינה גומלת כמשמעותה
בסעיף 196) בסעיף זה ­ מדינה גומלת) ושמגישה דוח על הכנסותיה או
שנישומה, במדינה כאמור ­ דיני המס באותה מדינה;
(2 (לגבי חברת משלח יד זרה שלא מתקיים בה האמור בפסקת משנה (1(
­ עקרונות חשבונאיים מקובלים בישראל, למעט עקרונות חשבונאיים
לענין רווחי אקוויטי או הפסדי אקוויטי, ולענין שינויים בערכם של ניירות
ערך."­,
(ג) בפסקת משנה (ה) ­
(1 (בהגדרה "חברת משלח יד זרה" ­
(א) בפסקת משנה (ו), במקום "הוא חברת מעטים" יבוא "אם הוא
חברה ­ הוא חברת מעטים":
(ב) בפסקת משנה (2 .(בסופה יבוא "לענין זה יחושב שיעור ההחזקה
בעקיפין באמצעי השליטה, בהתאם לאמור בסעיף 75ב(א)(1)(ד)(2:":(
(ג) בפסקת משנה (3 ,(במקום "מרבית בעלי השליטה או קרוביהם"
יבוא "בעלי השליטה או קרוביהם, המחזיקים יחד או לחוד, במישרין
או בעקיפין, ב­%50 או יותר באחר או יותר מאמצעי השליטה.";
(2 (במקום ההגדרה "הכנסה של בעלי המניות תושבי ישראל" יבוא:
""הכנסה של בעלי המניות תושבי ישראל" ­ הכנסתה החייבת של
חברת משלח יד זרה הנובעת מפעילות במשלח יד מיוחד,
כשהיא מוכפלת בשיעור זכותם, במישרין או בעקיפין, של בעלי
מניות תושבי ישראל או אזרחי ישראל תושבי האזור כהגדרתו
בסעיף 3א, ברווחי החברה:".
. התקבל בכנסת ביום י"ב בכסלו התשס"ג (17 בדצמבר 2002 ;(הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות
חוק ­ הממשלה 15 ,מיום ו' בכסלו התשס"ג (11 בנובמבר 2002 ,(בעמ' 176.
1 ס"ח התשס"ב, עמ' 530.
3 .בסעיף 7 לחוק המתקן ­
,­"120,000" יבוא" 115,000" במקום), ו (בפסקה) 1)
(2 (במקום פסקה (2 (יבוא:
"(2 (במקום פסקה (15 (יבוא:
תיקון סעיף 7
"הפרשי הצמדה
על פיקדון
בנקאי א1 על
תכנית חיסכון
(13 (הפרשי הצמדה בירי יחיד על פיקדון בנקאי או על תכנית
חיסכון, שאינם הכנסה לפי סעיף 2)1 ,(למעט הפרשי הצמדה
חלקיים; לענין זה, "הפרשי הצמדה חלקיים" ­ כפי שקבע שר
האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת;"";
(3 (בפסקה (4)(ב), במקום ההגדרה "הפקדה מוטבת" המובאת בה, יבוא:
""הפקדה מוטבת" ­ בל אחד מאלה.­
(ו) סכום ששילם מעביד, עד גובה הסכום או השיעור שאין רואים אותו,
לפי סעיף 3)ה), כהכנסת עבודה בעת ששולם לקרן­,
(2 (סכום ששילם העובד שהוא אחד מאלה:
(א) סכום שאינו עולה על שליש מהסכום ששילם המעביד בשיעור
הקבוע בסעיף 3)ה), בשל משכורתו הקובעת של העובד כהגדרתה
בסעיף האמור;
(ב) סכום בשיעור שאינו עולה על 0/50.2 ממשכורתו הקובעת של
העובד;
(ג) סכום בשיעור אחר שנקבע לתשלומי העובד בהסכם קיבוצי
שאושר לפי חוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז­1957 2לפני יום בי
בתמוז התשס­'ב (12 ביוני 2002;(
(3 (סכום ששולם לקרן השתלמות לחברי קיבוץ, כהגדרתה בסעיף 58א,
עד לסכום השווה ל­40ו,4ו שקלים חדשים לשנה;";
(4 (בפסקה (5 ,(במקום ההגדרה "ההפקדה המוטבת" המובאת בה, יבוא:
""ההפקדה המוטבת" ­ 140,14 שקלים חדשים לשנה
4 .בסעיף 8 לחוק המתקן ­
(1 (במקום כותרת השוליים יבוא "הוספת סעיפים 9ג ו­9ר";
תיקון סעיף 8
(2 (אחרי סעיף 9ג המובא בו יבוא:
"פטור להכנסה
מדמי שכירות
מסוימים
9ד. (א) %35 מהכנסת שכירות מוטבת שמקבל יחיד זכאי,
פטורים ממס, אם התקיימו כל אלה:
(1 (ליחיד או לבן זוגו לא היו הכנסות מקצבה, שחלות
עליה הוראות סעיפים 9א או 9ב, או הכנסות מריבית,
שחלות עליה הוראות סעיפים 25וד או 125ה;
(2 (דמי השכירות אינם משולמים על ידי קרוב, כהגדרתו
בסעיף 05ויא, או על ידי חבר בני אדם שהיחיד הוא בעל
שליטה בו.
(ב) פטור לפי סעיף קטן (א) יינתן לאחד מבני הזוג בלבד.
2 ס"ח התשי"ז, עמ' 63.
(ג) בסעיף זה ­
"בעל שליטה" ­ כהגדרתו בסעיף 52)9;(
"הכנסת שכירות מוטבת" ­ הכנסה חייבת מרמי שכירות לפי סעיף
2)6 (או (7 (שמקבל יחיד מהשכרת נכס שהיה בבעלותו, ששימש
. . . . בידיו במישרין להפקת הכנסתו מיגיעה אישית מעסק או
ממשלח יד בישראל, עד לתקרת ההכנסה, כשהיא מוכפלת
בשיעור הזכאות;
"יחיד זכאי" ­ כל אחד מאלה:
(1 (יחיד שמלאו לו, בגבר ­ 65 שנים ובאישה ­ 60
שנים;
(2 (יחיד, אם מלאו לו או לבן זוגו, בגבר ­ 65 שנים
ובאישה ­ 60 שנים;
והכל אם הוא תושב ישראל ומלאו לו במועד הקובע,
כהגדרתו בסעיף 88 ,55 שנים;
"שיעור הזכאות" ­ שיעור של %2 לכל שנת מס שבה שימש הנכס,
במישרין, בירי היחיד להפקת הכנסה מיגיעה אישית מעסק או
ממשלח יד בישראל, אך לא יותר מ­% 70;
"תקרת ההכנסה" ­ הסכום הנקוב בהגדרה "קצבה מזכה" שבסעיף
9א, כשהוא מוכפל ב­12
הוספת סעיף 8א 5 .אחרי סעיף 8 לחוק המתקן יבוא:
"הוספת סעיף 11ג 8א. אחרי סעיף 11ב לפקודה יבוא:
"הגבלה על הנחה
או הטבה
11ג. הנחה או הטבת מס לפי סעיפים 11 ,א11 או 11ב
לא יינתנו לגבי הכנסה כאמור בחלק ה3 או לגבי הכנסה
כאמור בסעיף 125ג, אם שיעור המס החל עליה אינו
עולה על %15""
תיקון סעיף סו
והוספת סעיף 10א
6) .א) בסעיף 10 לחוק המתקן, בסעיף 14 המובא בו, אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:
­(בו) (1 (על הכנסתו של יחיד מוטב מנייר ערך זר, יחולו שיעורי המס כמפורט
להלן:
(א) על ריבית המשתלמת על נייר ערך זר %15;
(ב) על דיבידנד המשתלם על נייר ערך זר ­ 0/250;
(ג) על רווח ההון הריאלי במכירת נייר ערך זר ­ %15.
(2 (בסעיף קטן זה ­
"יחיד מוטב" ­ יחיד שהיה לתושב ישראל לראשונה, שאינו זכאי
לפטור ממס על הכנסה מנייר ערך זר ושמתקיים בו אחד מאלה:
(א) מיום שהיה לתושב ישראל לראשונה לא חלפו יותר מ­10
שנים­,
(ב) מלאו לו 60 שנים או יותר במועד הקובע ומתקיים בו אחד
מאלה:
(1 (מיום שהיה לתושב ישראל לראשונה לא חלפו יותר
מ­20 שנים;
(2 (במועד שהיה לתושב ישראל לראשונה מלאו לו 40
שנים אך לא יותר מ­50 שנים, והוא הצהיר לפני פקיר
השומה כי מקורו של נייר הערך הזר בנכסים מחוץ
לישראל אשר היו לו לפני המועד האמור­,
(3 (במועד שהיה לתושב ישראל לראשונה מלאו לו 50
שנים או יותר;
(ג) ער המועד הקובע לא חלפו יותר מ­20 שנים מיום שהיה
לתושב ישראל לראשונה, והוא הצהיר לפני פקיד השומה כי
מקורו של נייר הערך הזר בנכסים מחוץ לישראל אשר היו לו
לפני שהיה לתושב ישראל לראשונה;
(ד) מלאו לו 60 שנים לאחר המועד הקובע;
"המועד הקובע" ­ כהגדרתו בסעיף 88:
"נייר ערך זר" ­ כהגדרתו לפי סעיף 05ויא.".
(ב) אחרי סעיף 10 לחוק המתקן יבוא:
"הוספת סעיף 14ב 0וא. אחרי סעיף 4וא לפקודה יבוא:
"סמכות לפטור 14ב. שר האוצר, באישור ועדת
הכספים של הכנסת, רשאי לתת הקלה
במס לגבי הכנסה בעלת אופי סוציאלי
או לגבי פיצוי, שקיבל יחיד תושב
ישראל, אם שולמו לו על ירי מדינה
זרה או רשות רווחה שלה, וכן רשאי
הוא לפטור ממס הכנסה כאמור, הכל
כפי שיקבע.""
7 .במקום סעיף 15 לחוק המתקן יבוא:
או כנגד הכנסה כאמור בסעיף 125ג(ב) ו­(ג) אם שיעור המס החל עליהםתיקון סעיף 28 15 .בסעיף 28)ג) לפקודה, בסופו יבוא "או כנגד רווח הון כאמור בחלק ה3,
אינו עולה על %15".
החלפת סעיף 15
8 .בסעיף 16 לחוק המתקן ­
(1 (בפסקה (ו) של סעיף 29 המובא בו ­
(א) במקום פסקת משנה (א) יבוא:
"(א) הפסד שהיה לתושב ישראל מחוץ לישראל בשנת המס ושאילו היה
רווח היה חייב במס כהכנסה פסיבית, יקוזז כנגד הכנסה פסיבית חייבת
מחוץ לישראל, ואולם הפסד מדמי שכירות מהשכרת בנין שמקורו בפחת,
יותר בקיזוז גם כנגד רווח הון במכירת אותו בנין; לענין סעיף זה, "הכנסה
פסיבית" ­ הכנסה מריבית, מהפרשי הצמדה, מדיבידנד, מרמי שכירות או
מתמלוגים, שאינה הכנסה מעסק או ממשלח יד;";
תיקון סעיף 1
(ב) בפסקת משנה (ב), בסופה יבוא "ואולם הפסד מדמי שכירות מהשכרת בנין
שמקורו בפחת, המועבר משנים קודמות, יותר בקיזוז גם כנגד רווח הון במכירת
אותו בנין.";
(2 (בפסקה (2 (של סעיף 29 המובא בו ­
(א) בפסקת משנה (א), אחרי "הכנסתו החייבת" יבוא ", לרבות רווח הון,";
(ב) בפסקת משנה (ג), במקום "כנגד הכנסות שהופקו או שנצמחו" יבוא "כנגד
הכנסה חייבת שהופקה או שנצמחה";
(ג) בפסקת משנה (ר), במקום הסיפה החל במילים "ויקוזז כנגד" יבוא "ויקוזז
כנגר הכנסתו החייבת של הנישום, לרבות רווח הון, באותן שנות מס, מעסק או
ממשלח יד מחוץ לישראל:":
(ד) בפסקת משנה (ה), במקום הסיפה החל במילים "כנגד הכנסות" יבוא "כנגד
הכנסתו החייבת, לרבות רווח הון או שבח כמשמעותו בחוק מיסוי מקרקעין,
מעסק או ממשלח יד בישראל; סכום שקוזז כאמור, לא יועבר לקיזוז לשנות המס
הבאות לפי הוראות פסקת משנה (ד)"­,
(ה) פסקת משנה (ו) ­ תימחק.
תיקון סעיף 18 9 .בסעיף 18 לחוק המתקן, בסעיף 64א1)ב)(8 (המובא בו, במקום ההגדרה "רווחים"
יבוא:
""רווחים" ­ הכנסתה החייבת של החברה השקופה בשנות ההטבה, בניכוי ההפסדים
שהיו לה באותן שנים, ובלבד שהתוצאה המתקבלת לא תהיה בסכום שלילי;".
תיקון סעיף 25 0ו. בסעיף 23 לחוק המתקן ­
(1 (בסעיף קטן (א) של סעיף 68א המובא בו, במקום "אם תושב ישראל הוא בעל
שליטה בו או הנהנה או הזכאי" יבוא "אם תושבי ישראל הם בעלי שליטה בו או
הנהנים או הזכאים";
(2 (במקום סעיף קטן (ג) של סעיף 68א המובא בו יבוא:
"(ג) בסעיף זה ­
"אמצעי שליטה" ו­"יחד עם אחר" ­ כהגדרתם בסעיף 75ב;
"בעלי שליטה" ­ בעלי מניות המחזיקים, במישרין או בעקיפין, לבד, יחד
עם אחר, או יחד עם תושב ישראל אחר, באחד או יותר מאמצעי
השליטה בשיעור העולה על 25".%
תיקון סעיף 24 11 .בסעיף 24 לחוק המתקן ­
(ו) בסעיף קטן (א) של סעיף 75ב המובא בו ­
(א) בפסקה (1 ,(בהגדרה "חברה נשלטת זרה" ­
(1 (במקום פסקת משנה (א) יבוא:
.'(א) מניותיו או הזכויות בו אינן רשומות למסחר בבורסה, ואולם
אם נרשמו בחלקן, פחות מ­%30 מהמניות או מהזכויות של אותו חבר
בני אדם הוצעו לציבור;";
(2 (בפסקת משנה (ב), במקום הסיפה החל במילים "לענין זה" יבוא
"לענין זה, יחושבו סכום ההכנסה, סכום הרווחים וסכום ההכנסה
הפסיבית, בהתאם לדיני המס החלים, כהגדרתם בסעיף 5)5)(ג);";
(ב) בפסקה (3.,(בהגדרה "בעל שליטה", במקום "בחברה הנשלטת הזרה" יבוא
"בחבר בני אדם";
(ג) בפסקה (5 ,(בהגדרה "הכנסה פסיבית", בפסקת משנה (א), במקום הרישה
ופסקאות (ו) ו­(2 (יבוא:
"כל אחת מהכנסות אלה, למעט הכנסה אשר אילו הופקה או נצמחה
בישראל היתה נחשבת לפי דיני המס בישראל כהכנסה מעסק או ממשלח
יד:
(ו) הכנסה מריבית או מהפרשי הצמדה;
(2 (הכנסה מדיבידנד;";
(ד) בפסקה (7 ,(בהגדרה "חברה עסקית", אחרי "חבר בני אדם" יבוא "תושב
חוץ";
(ה) בפסקה (10 ,(במקום ההגדרה "מס" יבוא:
""מס זר" ­ מס שחייבים בו על הכנסה במרינה זרה לפי דיני המס החלים
באותה מדינה;";
(ו) בפסקה (12 ,(בהגדרה "רווחים שלא שולמו", אחרי "שהופקה בשנת המס"
יבוא "למעט רווחים שמקורם בדיבידנד שהתקבל מחבר בני אדם תושב חוץ
ואשר הוכח להנחת ר.עתו של פקיד השומה כי מקורו בהכנסה ששולם עליה מס
זר בשיעור העולה על %20 ,"ובמקום הסיפה המתחילה במילים "לענין זה" יבוא
"לענין זה, יחושבו סכומי הרווחים, המס הזר וסכומי ההפסדים, בהתאם לדיני
המס החלים, כהגדרתם בסעיף 5)5)(ג);";
(ז) בפסקה (13 ,(אחרי "סכום המס" יבוא "הזר":
(2 (בסעיף קטן (ג) של סעיף 75ב המובא בו ­
(א) בפסקה (1 ,(אחרי "תשלום מס" יבוא "זר", אחרי "בגובה המס" יבוא "הזר",
אחרי "יווסף לזיכוי האמור המס" יבוא "הזר" ואחרי "סכום המס" יבוא "הזר":
(ב) בפסקה (3 ,(אחרי "חובת תשלום מסי' יבוא "זר" ואחרי "ואת שיעור המס"
יבוא "הזר":
(3 (במקום סעיף קטן (ד) של סעיף 75ב המובא בו יבוא:
"(ד) שולם דיבידנד בפועל לבעל מניות בחברה נשלטת זרה מתוך רווחים
שעליהם שילם מס, הוא או חליפו, לפי הוראות סעיף קטן (ב), יינתן זיכוי כנגד
המס החל על הדיבידנד ששולם בפועל; הזיכוי יהיה בגובה המס ששולם לפי.
הוראות סעיף קטן (ב), אך לא יותר מסכום המס ששילם על אותו חלק מהרווחים
כאמור ששולמו כדיבידנד, והוא יתואם לפי שיעור עליית המדד מתום שנת
המס שבה חויבו הרווחים לפי סעיף קטן (ב) ועד למועד תשלום הדיבידנד
בפועל; נותרה יתרת זיכוי לפי הוראות סעיף קטן זה, ניתן להפחיתה בשנות המס
הבאות, בזו אחר זו, בנגר המס שישולם על הדיבידנד שישולם בפועל, באותן
השנים, מתוך הרווחים שלא חולקו באותה חברה נשלטת זרה; לענין זה, "חליפו"
­ מי שקיבל מניה מבעל מניות במכירה פטורה ממס."
תיקון סעיף 25 12 .בסעיף 25 לחוק המתקן ­
(1 (בסעיף קטן (ג)(2 (של סעיף 85א המובא בו, אחרי "בפסקה (1 "(יבוא "ומסמכים
שנקבעו לפי סעיף קטן (ה)";
(2 (בסעיף קטן (ה) של סעיף 85א המובא בו, במקום פסקה (1 (יבוא:
"(1 (לגבי כלל הנישומים או סוגי נישומים, דרכים ושיטות להכרה במחיר
העסקה או בתנאיה כמחיר שוק או כתנאי שוק, לפי הענין, וכן הוראות לענין
ייחוס הכנסות, הוצאות, ניכויים, זיכויים ופטורים, והכל במקרים שחלות
לגביהם הוראות סעיף קטן (א)­,".
תיקון סעיף 26 13 .בסעיף 26)4 (לחוק המתקן, בסופו יבוא:
""שוק מוסדר" ­ מערכת שבאמצעותה מתנהל מסחר בניירות ערך או בעסקאות
עתידיות על פי כללים שנקבעו על ידי מי שרשאי לקבעם על פי דין במדינה שבה
הוא מתנהל, והכל במדינות שקבע שר האוצר;";
תיקון סעיף 35 14 .בסעיף 35 לחוק המתקן ­
­ (1) בפסקה) 1)
(א) במקום פסקת משנה (א) יבוא:
"(א) במקום פסקה (1 (יבוא:
"(1 (מכירת איגרת חוב שאינה המירה למניה, הנסחרת בבורסה
בישראל, ובלבד שאיגרת החוב הונפקה לפני יום ג' באייר התש"ס
(8 במאי 2000 ,(ונרשמה למסחר בבורסה בישראל לפני המועד
הקובע;""­,
(ב) אחרי פסקת משנה (ב) יבוא:
"(בו) בפסקה (5 ,(בסופה יבוא "ובלבד שמקבל המתנה אינו תושב
חוץ:":
(2 (בפסקה (ג), בסעיף קטן (ב2 (המובא בה, בסופו יבוא "בישראל, אם רווח ההון
אינו במפעל הקבע שלו בישראל";
(3 (אחרי פסקה (3 (יבוא:
"(4 (סעיף קטן (ג) ­ בטל;
(5 (אחרי סעיף קטן (ג) יבוא:
"(גו) שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי בצו לפטור
מתשלום המס, כולו או מקצתו, רווח הון שהוא אחד מאלה:
(ו) רווח הון הנובע מסוגים של עסקאות, ובלבד שאינן בנכסים
הנסחרים או הרשומים למסחר בבורסה או בשוק מוסדר או לגבי
נכסים הנסחרים או הרשומים למסחר כאמור;
(2 (רווח הון ממכירת איגרת חוב המירה למניה הנסחרת בבורסה
או בשוק מוסדר, בישראל או מחוץ לישראל, בין בכלל ובין לסוגי
נישומים, והכל בתנאים שקבע."
15 .בסעיף 37 לחוק המתקן ­
(1 (בפסקה (1 ,(בסעיף קטן (א) המובא בה­
(א) בפסקה (1 ,(במקום הרישה ער למילים "מחוץ לישראל" יבוא "רישום
מניות של חברה בבורסה בישראל או רישום מניות של חברה תושבת ישראל
בבורסה או בשוק מוסדר, מחוץ לישראל";
(ב) בפסקה (2 ,(במקום "סעיף 105יב" יבוא "סעיפים 97)ב2 (או 105יב";
(ג) בפסקה (3 ,(במקום "91)ב) או 105יב" יבוא "91)א) או (ב), 97)ב2 (או
05ויב";
(2 (במקום פסקה (2 (יבוא:
"(2 (בסעיף קטן (ב)(1 ,(במקום ההגדרה "מניות" יבוא:
""מניות" ­ לרבות זכויות למניות ולמעט מניות או זכויות כאמור, שנרכשו
לאחר שהוצעו למכירה לציבור על פי תשקיף שבו צוין שהבורסה
הסכימה לרישום המניות למסחר בה;"";
(3 (בפסקה (3 ,(אחרי סעיף קטן (ו) המובא בה יבוא:
"(ז) שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי לקבוע את
ההתאמות הנדרשות לענין מניות שיום רכישתן לפני המועד הקובע או שנרשמו
למסחר בבורסה או בשוק מוסדר, בישראל או מחוץ לישראל, לפני המועד
הקובע; לענין זה, "שוק מוסדר" ­ כהגדרתו בסעיף 5105יא."
תיקון סעיף 37
16 .בסעיף 38 לחוק המתקן ­­
(ו) בסעיף קטן (א) של סעיף 102 המובא בו, בהגדרה "הקצאת מניות באמצעות
נאמן", בפסקה (1 ,(במקום "לתקופה של עשרים וארבעה חודשים" יבוא 'עד תום
התקופה"­,
(2 (בסעיף קטן (4 (של סעיף 102 המובא בו, במקום "שחלפו עשרים וארבעה
חורשים מיום שהופקרה בידי נאמן" יבוא "תום התקופה";
(3 (בסעיף קטן (ו)(3 (של סעיף 102 המובא בו, בסופו יבוא "שעליה חלד הוראת סעיף
קטן (ג*2."(
תיקון סעיף 38
17 .אחרי סעיף 38 לחוק המתקן יבוא:
"תיקון סעיף 103א 38א. בסעיף 103א לפקודה ­
(1 (בכותרת השוליים, אחרי "אגודות שיתופיות" יבוא "קרנות
נאמנות,";
(2 (בסעיף קטן (א), אחרי "אגודה שיתופית או עמותה" יבוא "וכן על
קרנות נאמנות מאותו סוג"."
הוספת סעיף 38א
18 .אחרי סעיף 39 לחוק המתקן יבוא:
"תיקון סעיף 103כ 39א. בסעיף 103כ לפקודה ­
(1 (בסעיף קטן (ב), במקום "לפי פקודה זו" יבוא "לפי פקודה זו, לפי
חוק מיסוי מקרקעין";
(2 (בסעיף קטן (ה), אחרי "לפי סעיפים" יבוא "103ב(ב)".
הוספת סעיפים
39א עד 39ג
תיקון סעיף 104 א 39ב. בסעיף 104א (א) לפקודה ­
(1 (במקום כותרת השוליים יבוא "העברת מלוא הזכויות בנכס"­,
(2 (ברישה, במקום "נכס" יבוא ."את מלוא זכויותיו בנכס".
תיקון סעיף 104ב 39ג. בסעיף 104ב(א) לפקודה, ברישה, במקום "להעברת נכס" יבוא
"להעברת מלוא זכויותיהם בנכס", ובמקום "המעבירים נכס" יבוא
"המעבירים את מלוא זכויותיהם בנכס"."
החלפת סעיף ג4 19 .במקום סעיף 43 לחוק המתקן יבוא:
"תיקון סעיף 104ח 43 .בסעיף 04וח לפקודה ­
(1 (בסעיף קטן (ב) ­
(א) בפסקה (ו) ­
(1 (ברישה, אחרי "לענין חלק ה" יבוא "לענין חוק מיסוי
מקרקעין";
(2 (בפסקת משנה (ג), אחרי "ו9)ד)" יבוא "או הוראות
החלות על פעולה באיגוד מקרקעין לפי חוק מיסוי
מקרקעין, לפי הענין"­,
(ב) בסופו יבוא:
"(3 (על אף האמור בסעיף קטן זה, בהחלפת מניות של
חברה נעברת שהיא איגוד מקרקעין, יחולו הוראות סעיף
104ר(4 ,(בשינויים המחויבים.";
(2 (בסעיף קטן (ג) ­
(א) במקום פסקה (5 (יבוא:
"(5 (במכירת המניות המוקצות יחולו הוראות אלה:
(א) חלק רווח ההון עד למועד החלפת המניות
יחויב במס בשיעור המס שהיה חל אילו לא היו
חלות במועד החלפת המניות הוראות סעיף 104ח;
(ב) חלק רווח ההון ממועד החלפת המניות ועד
ליום המכירה יחויב במס לפי הוראות סעיף 91)א)
או (ב) או חלק ה3 ,לפי הענין;
(ג) במכירת המניה המוקצית, על ידי תושב חוץ,
יחול פטור ממס כאמור בסעיף 97)ב2 ,(רק אם היה
המעביר זכאי במועד החלפת המניות לפטור ממס
כאמור אילו מבר את המניות המועברות במועד
החלפתן;
(ד) לענין פסקה זו, "חלק רווח ההון עד למועד
החלפת המניות" ­ רווח ההון, כשהוא מוכפל ביחס
שבין התקופה שמיום הרכישה של המניות
המועברות עד למועד החלפת המניות ומחולק
בתקופה שמיום הרכישה באמור ועד ליום המכירה
של המניות המוקצות­,";­
(ב) בפסקה (8)(א), במקום "אך לא לפני שבע השנים שבתכוף
לפני שנת ההחלפה" יבוא "ובלבד שלא יובאו בחשבון רווחים
ראויים לחלוקה שנצברו לפני יום ט' בטבת התשנ"ו (1 בינואר
."(1996
20 .אחרי סעיף 43 לחוק המתקן יבוא: הוספת סעיפים
"תיקון סעיף 105 נ4א. בסעיף 105 פקודה, בהגדרה "חברה", אחרי "לרבות" יבוא "קרן 43א ו­43ב
נאמנות, או";
תיקון סעיף 05וג 43ב. בסעיף 105ג(א) לפקודה, אחרי פסקה (14 (יבוא:
"(15 (היתה החברה המתפצלת קרן נאמנות, תהיה רשאית להתפצל
לקרנות נאמנות מאותו סוג של החברה המתפצלת בלבד.""
21 .במקום סעיף 45 לחוק המתקן יבוא: החלפת סעיף 45
"תיקון סעיף 05וי 45 .בסעיף 05וי לפקודה, במקום הרישה עד "105ג (א)(14 "(יבוא "שר
האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי להתקין תקנות לענין
סעיפים 103יג, 104א(ב) ו­(ב1 ,(104ב(א)(4 ,(104ח ו­105ג(א)(14"."(
22 .בסעיף 46 לחוק המתקן ­
(1 (בסעיף 105ויא (א) המובא בו ­
(א) אחרי ההגדרה "מדר" יבוא:
""מחיר מקורי מתואם" ­ לענין נייר ערך או עסקה עתידית ­ המחיר
המקורי כפול במדד ביום המכירה ומחולק במדד ביום הרכישה;";
(ב) בהגדרה "ניירות ערך זרים", המילים "לענין חלק זה" ­ יימחקו­,
(ג) אחרי ההגדרה "עסקת גידור" יבוא:
""קרוב" ­כהגדרתו בסעיף 88 ,וכן חבר בני אדם שבהחזקת אדם או קרובו,
אדם המחזיק בו וחבר בני ארם המוחזק בידי המחזיק בו­, לענין הגדרה
זו ­
"החזקה" ­ החזקה במישרין או בעקיפין, לבדו או יחד עם אחר ב%25
לפחות באחד או יותר מאמצעי השליטה, בהגדרתם בסעיף
75ב(א)(2 ,(בחבר בני אדם­,
"יחד עם אחר" ­ יחד עם קרובו, וכן יחד עם מי שאינו קרובו ויש
ביניהם שיתוף פעולה דרך קבע על פי הסכם בענינים מהותיים של
החברה, במישרין או בעקיפין­,"­,
(ד) ההגדרה "שוק מוסדר" ­ תימחק;
(2 (בסעיף 105 יב(ב) המובא בו, במקום "מחזיק זכאי" יבוא "מחזיק";
(3 (בסעיף 105יג המובא בו ­
(א) בסעיף קטן (א) ברישה, אחרי "בבורסה בישראל" יבוא "למעט איגרות חוב
ומילווה מדינה" ובמקום "ו9)ב)" יבוא "ו9)א) או (ב)";
(ב) בסעיף קטן (ב) ­
תיקון סעיף 46
(1 (במקום הרישה יבוא ייעל אף הוראות סעיף קטן (א), הוכיח המוכר כי
המחיר המקורי המתואם של נייר הערך במועד הקובע היה גבוה מממוצע
שוויו, יראו את המחיר המקורי המתואם במועד הקובע כמחיר המקורי,
ויחולו הוראות אלה:";
(2 (אחרי פסקה (2 (יבוא:
"(3 (נקבע מחירו המקורי המתואם של נייר הערך במועד הקובע
במחירו המקורי, יראו את המועד הקובע כיום הרכישה.";
(ג) במקום סעיף קטן (ה) יבוא:
"(ה) הוראות סעיפים 105יב או 105יג(א) עד (ג) יחולו, בשינויים
המחויבים, גם על ניירות ערך שמתקיים בהם אחד מאלה:
(ו) מניות של חברה תעשייתית, אשר בעת רישומן למסחר בבורסה
או בשוק מוסדר חלו עליהן הוראות סעיף 21א לחוק לעידור התעשיה
או הוראות לפי סעיף 97)ג);
(2 (ניירות ערך הרשומים למסחר הן בבורסה בישראל והן בבורסה
או בשוק מוסדר, מחוץ לישראל, אם אינם מניה כאמור בסעיף 101
ומתקיים בהם האמור בסעיף קטן (א)(2 (ו­(3,".(
(4 (בסעיף 105יד(א) המובא בו ­
(א) בפסקה (ו), אחרי "יום רכישה ומחיר מקורי" יבוא "לרבות לענין איגרת חוב
המירה למניה שהונפקה לפני יום ג' באייר התש"ס (8 במאי 2000;"(
(ב) בפסקה (6 ,(במקום "בבורסה" יבוא "בבורסה, בשוק מוסדר, או בתאגיד
בנקאי וכן על הכנסות ממכירת יחידה בקרן נאמנות או מפדיונה או מרווחים.
שהתקבלו בשל יחידה כאמור."­,
(5 (בסעיף 105טו המובא בו ­
(א) בסעיף קטן (א) ­
(1 (ברישה, המילים "הנסחרים בבורסה" ­ יימחקו;
(2 (בפסקה (3 ,(במקום ההגדרה "המס שהיה משתלם על סכום ההפסד"
יבוא:
""המס שהיה משתלם על סכום ההפסד" ­ כל אחד מאלה:
(1 (במכירה או בפדיון של נייר ערך כאמור בסעיף 105יב(א)
ו­(ב) או 105יח ­ מס בשיעור של %15
(2 (במכירה או בפדיון של נייר ערך כאמור בסעיף 105יב(ג) ­
מס בשיעור של %10;
(3 (במכירה או בפדיון של נייר ערך כאמור בסעיף 105יז ­ מס
בשיעור של %250;";
(ב) בסעיף קטן (ג)(3 ,(במקום ההגדרה "המס שהיה משתלם על סכום ההפסד"
יבוא:
""המס שהיה משתלם על סכום ההפסד" ­ כל אחד מאלה:
(1 (במכירה או בפדיון של נייר ערך כאמור בסעיף 105יב(א) ו­(ב) או
105יח ­ מס בשיעור של %150
(2 (במכירה או בפדיון של נייר ערך כאמור בסעיף 105יב(ג) ­ מס
בשיעור של %10
(3 (במכירה או בפדיון של נייר ערך כאמור בסעיף 105יז ­ מס
בשיעור של 0/250;";
(ג) אחרי סעיף קטן (ד) יבוא:
"(ד1 (לענין יתרת ההוצאות, כפי שקבע שר האוצר באישור ועדת
הכספים של הכנסת, בעבור פעולות בניירות ערך, כהגדרתם בסעיפים
קטנים (א) או (ג) לפי הענין, אשר לא נוכתה בשנת מס קודמת, כפי שקבע,
יחולו הוראות אלה:
(1 (יתרת הוצאות כאמור תיחשב לענין זה כהפסד מניירות ערך,
ותועבר לשנים הבאות בזו אחר זו­,
(2 (הפסד כאמור יקוזז כנגד רווח הון מניירות ערך, לפני הקיזוז
כאמור בסעיפים קטנים (א) עד (ג).";
(6 (בסעיף 105יז המובא בו ­
(א) בסעיף קטן (א), במקום "שהוא יחיד שההכנסה אינה מהווה בידיו הכנסה
מעסק או ממשלח יד והיחידה אינה יחידה בעסק" יבוא "שהוא יחיד או שהוא
חבר בני אדם שחוק תיאומים בשל אינפלציה או הוראות לפי סעיף 130א אינן
חלות בקביעת הכנסתם,";
(ב) בסעיף קטן (ב), במקום הסיפה החל במילים "בידי יחיד" יבוא "בידי בעל
יחידה כאמור בסעיף קטן (א)";
(7 (בסעיף 105יח המובא בו ­
(א) במקום סעיף קטן (א) יבוא:
"(א) רווחים שחילק מנהל קרן נאמנות מעורבת לבעל יחידה שהוא יחיד
או שהוא חבר בני אדם שחוק תיאומים בשל אינפלציה או הוראות לפי
סעיף 130א אינן חלות בקביעת הכנסתם, חייבים במס בשיעור של %15,
אם לא תבע ניכוי הוצאות ריבית והפרשי הצמדה בשל היחידה, וההכנסה
אינה מהווה בידיו הכנסה מעסק או ממשלח יד, או שהיחידה אינה יחידה
בעסק.";
(ב) בסעיף קטן (ב), במקום "שחוק תיאומים בשל אינפלציה" יבוא "שלא תבעו
ניכוי הוצאות ריבית והפרשי הצמדה ושחוק תיאומים בשל אינפלציה".
23 .במקום סעיף 47 לחוק המתקן יבוא:
"תיקון סעיף 120א 47 .בסעיף 120א לפקודה, בהגדרה "הנחות סוציאליות", אחרי "על פי
סעיף 9)7א)" יבוא "הסכום הנקוב בסעיף 9)16א), (16ב) ו­(8וא), ובמקום
"והסכום הנקוב בסעיף 58א(ג)" יבוא "הסכום הנקוב בסעיף 58א(ג)
והסכומים הנקובים בסעיף 25ור"."
החלפת סעיף 47
24 .בסעיף 53 לחוק המתקן ­
(1 (בסעיף 125ג המובא בו ­
(א) בסעיף קטן (ב) ­
תיקון סעיף ג5
(1 (בפסקה (2 ,(במקום "נסחרות בבורסה" יבוא "נסחרות בבורסה או
בשוק מוסדר, בישראל או מחוץ לישראל, וכן מילווה מרינה"­,
(2 (בפסקה (4 ,(המילים "שמועד פדיונו לאחר תום שנת המס 2003­ "
יימחקו;
(ב) בסעיף קטן (ה), בסופו יבוא ""שוק מוסדר" ­ כהגדרתו בסעיף 88;"
(2 (בסעיף 125ה(א) המובא בו, בהגדרה "ריבית מזכה" בפסקה (2 ,(בהגדרה "הכנסה
חייבת", במקום "למעט" יבוא "לרבות הכנסה פטורה לפי סעיפים 9א ו­9ב ולמעט".
תיקון סעיף 55 25 .בסעיף 55)2 (לחוק המתקן, בסעיף קטן (ב1 (המובא בו, אחרי "רווח הוף יבוא "בידי
קופת גמל".
תיקון סעיף 56 26 .בסעיף 56 לחוק המתקן ­
(1 (בסעיף קטן (א) של סעיף 29וג המובא בו ­
(א) בפסקה (2 ,(המילים "שלא תבעה ניכוי הוצאות ריבית או הפרשי הצמדה"
­ יימחקו;
(ב) אחרי פסקה (3 (יבוא:
"(4 (בחישוב הכנסותיה ורווחיה של קרן נאמנות, לא יותרו בניכוי
הוצאות ריבית או הפרשי הצמדה;
(5 (שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי לקבוע לענין
הכנסות של קרן נאמנות חייבת או של קרן נאמנות מעורבת כל אחד
מאלה:
(א) את שיעור המס על הכנסות מסוימות, לרבות שיעור מס השונה ­
מהקבוע בסעיף זה, ובלבד שלענין קרן נאמנות מעורבת לא יעלה
שיעור המס על ההפרש שבין שיעור המס שהיה חל על אותה הכנסה
אילו התקבלה בידי יחיד שההכנסה אינה הכנסה מעסק או ממשלח
יד בידיו, לבין %15,­
(ב) מקדמית חודשיות בשל הכנסתה במקום המקדמות הקבועות
לפי פקודה זו; על מקדמה שנקבעה כאמור יחולו הוראות סעיפים
177 ,180 ו­90ו, לפי הענין;
(ג) הוראות מיוחדות לענין פטור ממס או שיעור מס מיוחד,
להכנסות מסוימות של קרן נאמנות חייבת המיוערת לבעלי יחידות
שהם תושבי חוץ, בהתאם לשיעור המס שהיה חל על ההכנסות אילו
התקבלו בירי תושבי חוץ;
(ד) השיטה לחישוב ההצמדה או הסכום האינפלציוני בהתאם
להשקעו­תיה או לנכסיה של קרן הנאמנות."­,
(2 (אחרי סעיף 129ג המובא בו יבוא:
לענין קיזוזהוראה מיוחדת
הפסדים בקרן
נאמנות חייבת
29 וד. הפסד הון מניירות ערך זרים שהיה לקרן נאמנות חייבת עד
ליום כ"ו בטבת התשס"ג (31 בדצמבר 2002) (בסעיף זה ­ ההפסד
הצבור), יועבר לשנים הבאות, בזו אחר זו, לצורך קיזוז מרווח הון
ממכירת ניירות ערך זרים, ובלבד שבכל אחת משנות המס 2003
ו­2004 לא יותר בקיזוז הפסד הגבוה מ­%40 מההפסד הצבור
סמכות שר
האוצר לענין
מיסוי תכניות
חסכון
ואולם, אם קוזז בשנת המס 2003 הפסד צבור הנמוך מ­0"/40
מההפסד הצבור, יותר בקיזוז בשנת המס 2004 גם הפרש ההפסד
הצבור; לענין סעיף זה, "הפרש ההפסד הצבור" ­ סכום השווה
ל%40 מההפסד הצבור, בניכוי סכום ההפסד הצבור שקוזז בשנת
המס 2003.
129ה. (א) שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי
לקבוע את שיעור המס שישלמו תאגיד בנקאי או חברת ביטוח, על
הכנסות מסוימות מכספים שהופקדו בתכנית חיסכון, המיוחסות על
פי תנאי תכנית החיסכון לחוסך, ובלבד ששיעור המס שיקבע לא
יעלה על ההפרש שבין שיעור המס שהיה חל על אותה הכנסה
אילו התקבלה בידי יחיד שההכנסה אינה הכנסה מעסק או ממשלח
יד בידיו, לבין %15 ;וכן רשאי הוא לקבוע הגבלת ניבוי הוצאה,
הפרשה או קיזוז הפסד כנגד אותן הכנסות, והכל בתנאים שקבע.
(ב) מס כאמור בסעיף זה, ינוכה מהכנסות המיוחסות על פי
תכנית החיסכון לחוסך, והתאגיד הבנקאי או חברת הביטוח, לפי
הענין, לא יהיו ובאים לניכוי, לזיכוי או לקיזוז בשל מס זה.
(ג) על אף האמור בכל דין, חוסך בתכנית חיסכון כאמור
בסעיף זה, אינו זכאי להחזר מס או לזיכוי בשל מס ששילמו
התאגיד הבנקאי או חברת הביטוח, לפי הענין."
27 .במקום סעיף 7;5 לחוק המתקן יבוא: החלפת סעיף 57
■תיקון סעיף ונו 57 .בסעיף 131 לפקודה ­
(1 (בסעיף קטן (א) ­
(א) בפסקה (5א), במקום "בשיעור של%50 "יבוא "בשיעור
המרבי החל לפי חוק מיסוי מקרקעין";
(ב) אחרי פסקה (5א) יבוא:
"(5ב) תושב ישראל שיצר בשנת המס נאמנות, או שקיבל
מכספי נאמנות סכום העולה על 000,100 שקלים חדשים,
וכן כל מי שהוא הנהנה בכספי הנאמנות, המוטב בהם או
הזכאי להם, במישרין או בעקיפין, גם אם אינם חייבים
במס בישראל;
(5ג) בעל שליטה כהגדרתו בסעיף 75ב בחברת משלח יד
זרה, כהגדרתה בסעיף 5 ,או בחברה נשלטת זרה, כהגדרתה
בסעיף 75ב;"­,
(2 (אחרי סעיף קטן (ג) יבוא:
"(ג1 (דוח לפי סעיף קטן (א)(5ב) יפרט את זהות הנאמן. הנהנה
והמוטב, ואם הוא תושב חוץ ­ גם את מדינת המושב שלו.
(ג2 (לדוח לפי סעיף קטן (א)5)ג), של בעל שליטה בחברת
משלח יד זרה, יצורף רוח כספי מבוקר של חברת משלח היד
הזרה, בהתאם לעקרונות חשבונאיים מקובלים בישראל, ואם
היא חברה המגישה דוח או נישומה במרינה גומלת,
כמשמעותה בסעיף 196 ,דוח הערוך לצורכי מס בהתאם לדיני
המס באותה מדינה.""
תיקון סעיף 59 28 .בסעיף 59 לחוק המתקן ­
(1 (בפסקה (1 ,(אחרי פסקת משנה (א) יבוא:
"(א1 (בפסקה (2 ,(המילים "ריבית על אגרות חוב או" ­ יימחקו;
(א2 (פסקה (3 ­ (תימחק­,";
(2 (בפסקה (2 ,(בסעיף קטן (ו) המובא בה, בסופו יבוא "וכן רשאי הוא לקבוע כי
הנציב ישיב מס שנוכה ביתר, לסוגי נישומים שקבע, בתנאים ובדרכים שקבע, וכן כי
לצורך ביצוע ההשבה ימסור הנצלב לתאגיד בנקאי רשימות נישומים, והכל כפי
שיידרש".
החלפת סעיף 60 29 .במקום סעיף 60 לחוק המתקן יבוא:
"תיקון סעיף 175 60 .בסעיף 175 לפקודה ­
(1 (בסעיף קטן (ב), בהגדרה "מחזור עסקאות", בסופה יבוא "שר
האוצר רשאי בכללים להוסיף או לגרוע סוגי עסקאות, הכנסות או
מכירות, בדרך כלל או לסוגי נישומים, והכל בתנאים שקבע"­,
(2 (בסעיף קטן (ה), במקום "חברה משפחתית" יבוא "חברה שקופה",
ובמקום "על הנישום כמשמעותו בסעיף 64א" יבוא "על בעלי המניות,
כמשמעותם בסעיף 64א1"."
הוספת סעיפים
60א ו­60ב
30 .אחרי סעיף 60 לחוק המתקן יבוא:
"תיקון סעיף 177 60א. בסעיף 177)א) לפקודה, אחרי "לפי סעיף 175 "יבוא "בשל אותה
הכנסה שממנה נוכה המס".
תיקון סעיף 187 60ב. בסעיף 187) ג)(1 (לפקודה, במקום "בעד התקופה המתחילה ביום
ה­14 בחודש" יבוא "בעד התקופה המתחילה ביום ה­14 לחודש שקרם
ליום"."
תיקון סעיף 61 31 .בסעיף 61)3 (לחוק המתקן, בהגדרה "הכנסות חוץ ממקור פלוני" המובאת בו, בסופה
יבוא "הכל לפי הוראות הפקודה".
תיקון סעיף 65 32 .בסעיף 65 לחוק המתקן ­
(ו) בסעיף קטן (א) של סעיף 204 המובא בו, במקום "הכנסת חוץ רגילה" יבוא
"הכנסות חוץ ממקור פלוני שהן הכנסות רגילות" ובמקום "אותה הכנסה" יבוא "אותן
הכנסות";
(2 (בסעיף קטן (ב) של סעיף 204 המובא בו, במקום "הכנסת חוץ החייבת במס
בשיעור מיוחד בישראל" יבוא "הכנסות חוץ ממקור פלוני החייבות במס בשיעור מס
מיוחד", ובמקום "אותה הכנסה" יבוא "אותן הכנסות"­,
(3 (בסעיף קטן (ג) של סעיף 204 המובא בו, בהגדרה "שיעור מס מיוחד", במקום
'■הנמוך" יבוא "השונה".
תיקון סעיף 67 33 .בסעיף 67 לחוק המתקן, בסעיף 205א(ב) המובא בו, במקום "להפחיתו בשנים הבאות"
יבוא "להפחיתו בחמש השנים הבאות".
תיקון סעיף 69 34 .כסעיף 69 לחוק המתקן ­
(1 (בסעיף 207א(א) המובא בו, בסופו יבוא "בזו אחר זו";
(2 (אחרי סעיף 207ג המובא בו יבוא:
"סייג לזיכוי 207ד. קוזז הפסד מעסק נשלט כנגד הכנסה בישראל, כאמור
בסעיף 29)(2)(ג) או (ה), לא יינתן זיכוי לפי פרק זה כנגר מסי ישראל
שבהם חייב תושב ישראל על הכנסה חייבת שהיתה לו מעסק מחוץ
לישראל בשנתיים שקדמו לשנת המס שבה קוזז ההפסד ובחמש
השנים שלאחריה, בזו אחר זו, עד גובה ההפסד שקוזז כאמור."
35 .אחרי סעיף 71 לחוק המתקן יבוא: הוספת סעיף ו7א
"תיקון סעיף 210 71א. בסעיף 210 לפקודה, אחרי "בעקבות שינוי שחל בסכום המס
המשתלם בישראל או בחוץ לארץ" יבוא "או בשל הוראות סעיף 207ד"."
36 .במקום סעיף 78 לחוק המתקן יבוא:
­תיקון חוק 78 .בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה­1995­
הביטוח הלאומי ­
הוראות שעה (1 (בסעיף 345א כנוסחו בסעיף 88 לחוק זה, בסופו יבוא:
"(ה) (ו) לענין דמי ביטוח המשתלמים לפי הוראות סעיף זה
בעד תקופה שמיום כ"ז בטבת התשס"ג (1 בינואר 2003 (עד
ליום ו' בטבת התשס"ד (31 בדצמבר 2003) (בסעיף קטן זה ­
תקופת הוראת השעה), לא יבוא בחשבון סכום ההכנסה
של המבוטח העולה על סכום השווה לחמש פעמים השכר
הממוצע בעד כל אחד מהחודשים בתקופת הוראת השעה,
לגבי עובר ולגבי החייב בתשלום בעד עצמו ­ הסכום
האמור כשהוא מוכפל ב­12 ,בעד תקופת הוראת השעה;
(2 (סעיף קטן זה יעמוד בתוקפו בתקופת הוראת
השעה.";
(2 (בסעיף 350)א) אחרי פסקה (5 (יבוא:
"(6) (א) הכנסה החייבת במס לפי הוראות סעיפים 125ב או
125ג(ב) או (ג) לפקודת מס הכנסה, שאינה הכנסה בידי
בעל שליטה כהגדרתו בסעיף 32)9 (לפקודה האמורה,
המשתלמת לו על ירי חבר בני אדם שבשליטתו;
(ב) הוראות פסקה זו יעמדו בתוקפן בתקופה שמיום כ'
בתמוז התשס"ב (1 ביולי 2002 (ער יום ר בטבת התשס"ד
;(2003 בדצמבר 31)
(ג) שר העבודה והרווחה, באישור ועדת הכספים של
הכנסת, רשאי להאריך את התקופה האמורה בפסקת
משנה (ב)."
37 .אחרי סעיף 79 לחוק המתקן יבוא:
■■תיקון חוק 79א. בחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד­51994 ,אחרי
השקעות משותפות
בנאמנות ­ הוראת י
שעה
3 ס"ח התשנ"ד, עמ' 308
החלפת סעיף 78
הוספת סעיף 79א
"דוח מיוחד
לענין חוק
לתיקון פקודת
מס הכנסה
(מס' 132­ (
הוראת שעה
30וב. (א) מנהל הקרן יגיש לרשות ולמפיץ
שבאמצעותו מוחזקות היחידות, לא יאוחר משלושה ימי
עסקים לאחר פרסומו של חוק לתיקון פקודת מס הכנסה
(תיקון מס' 132תיקון), התשס"ג­2002) להלן ­ התיקון),
דוח שבו יצוין מסלול המס שבו בחר לקרן וכן איגרת
מידע שבה יפורטו המאפיינים העיקריים של כל אחר
ממסלולי המס, אלא אם כן הגיש דוח ואיגרת מידע
כאמור, לפני פרסומו של התיקון.
(ב) מנהל הקרן ישלח הודעה על מסלול המס
שנבחר לקרן ואת איגרת המידע, כאמור בסעיף קטן (א)
(בסעיף זה ­ ההודעה על בחירת המסלול), לבעלי
היחידות המחזיקים ביחידות באמצעותו, והמפיץ ישלח
את ההודעה על בחירת המסלול לבעלי היחידות
המחזיקים ביחידות באמצעותו, לפי מעניהם הידועים
באותה עת, לא יאוחר משבעה ימי עסקים ממועד הגשת
ההודעה על בחירת המסלול לרשות­,1 הגיש מנהל הקרן
לרשות דוח בדבר שינוי מסלול המס של הקרן, ישלחו
מנהל הקרן והמפיץ את ההודעה על שינוי המסלול
לבעלי היחידות, לא יאוחר משלושה ימי עסקים ממועד
הגשת הדוח לרשות.""
הוספת סעיפים
80א ו­ס8ב
58 .אחרי סעיף 80 לחוק המתקן יבוא.­
"תיקון חוק
מילווה קצר מועד
­ מס' 9
80א. בחוק מילווה קצר מועד, התשמ"ד­41984 ,בסעיף 7 ,סעיף קטן (ב) ­
בטל.
תיקון חוק
מילווה המדינה
­ מס­ 12
80ב. בחוק מילווה המדינה, התשל"ט­51979 ,בסעיף 4 ,פסקאות (2 (ו­(7(
­ יימחקו."
תיקון סעיף 86 39 .בסעיף 86 לחוק המתקן ­
(ו) בפסקה (1)(א)(2 ,(בהגדרה "נייר ערך" המובאת בה, אחרי "יחידת השתתפות
בקרן נאמנות" יבוא "ויחידה כאמור,";
(2 (בפסקה (3 ,(במקום ההגדרה "בורסה" יבוא:
""בורסה" ­ בורסה וכן שוק מוסדר, במדינות כפי שקבע שר האוצר";
(3 (במקום פסקה (6 (יבוא:
"(6 (במקום ההגדרה "תמורה" יבוא:
""תמורה" ­ כהגדרתה בסעיף 05ויא לפקודה, לרבות סכום פריון ורווחים
שחילק מנהל קרן נאמנות, והכל כשהיא מתואמת מהיום שנחשבה
בשינוי חיובי או מהיום שבו התקבלו הרווחים, לפי הענין, וער תום
שנת המס שבה בוצעה המכירה;"".
תיקון סעיף 88 40 .בסעיף 88 לחוק המתקן ­
(1 (במקום הרישה, יבוא:
4 ס"ח התשמ­ד, עמ' 69.
5 ס"ח התשל"ט, עמ' 112.
"בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה­1995­
(1 (אחרי סעיף 345 יבוא:";
(2 (בסעיף 345א המובא בו, במקום סעיף קטן (ג) יבוא:
"(ג) לענין הוראות סעיף 344)א), הכנסה שלפי הוראות סעיף קטן (ב) יש
לראותה כהכנסתו של העובד, תיווסף להכנסתו החודשית, ולענין זה יחולו
ההוראות שנקבעו לפי סעיפים 352 ו­353".
41 .אחרי סעיף 88 לחוק המתקן יבוא: הוספת סעיפים
88א עד 88ג
"תיקון חוק
מיסוי מקרקעין
(תיקון מס' 50
והוראת שעה)
88א. בחוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה) (תיקון מס' 50 והוראת
שעה), התשס"ב­2002 ,6 בסעיף 33)א), פסקאות (2 (ו­(3 ­ (יימחקו.
תיקון חוק מס
הכנסה (פטור
ממס על הכנסה
מהשכרת דירת
מגורים) (הוראת
שעה) ­ מס' 10
88ב. בחוק מס הכנסה (פטור ממס על הכנסה מהשכרת דירת מגורים)
(הוראת שעה), התשץ­71990­
(1 (בסעיף 1 ,בהגדרה "דירת מגורים", במקום "דירה או חלק מדירה"
יבוא "דירה בישראל, או באזור בהגדרתו בסעיף 3א לפקודת מס
הכנסה, או חלק מדירה כאמור";
(2 (בסעיף 7 ,במקום "כ"ו בטבת התשס"ג (31 בדצמבר 2002 "(יבוא
"ו' בטבת התשס"ד (31 בדצמבר 2003."(
תיקון חוק
הסדרים במשק
המדינה (הנחות
ממס הכנסה)
­ מס' ג
88ג. בחוק הסדרים במשק המרינה (הנחות ממס הכנסה) (הוראת שעה),
התשס"א 2001 8­
(1 (בסעיף 1 ,במקום כ"ו בטבת התשס"ג (ו3 בדצמבר 2002 "(יבוא
"ו' בטבת התשס"ד (31 בדצמבר 2003,­"(
(2 (אחרי סעיף 2 יבוא:
­סייג להכנסה 2א. על אף הוראות התקנות לפי סעיף 11 לפקודה,
מוטבת הטבות המס לא יינתנו על הכנסה מנכס­, לענין זה,
"הכנסה מנכס" ­ הכנסה לפי סעיף 2)4) ,(6 (או (7(
לפקודה, וכן הכנסה לפי חלק ה לפקודה, שהופקה
מנכס הנמצא מחוץ למקום שבו מפיק ההכנסה הוא
תושב או הכנסה שחל עליה חלק ה3 לפקודה.""
42 .בסעיף 89 לחוק המתקן, בסעיף קטן (ז), במקום הסיפה החל במילים "והוא יחול על
מכירה או פדיון" יבוא "ואולם לענין בעל שליטה, כהגדרתו בסעיף 32)9 (לפקודה, בחבר
שהנפיק את איגרת החוב, תחילתו של הסעיף האמור ביום התחילה".
תיקון סעיף 89
43 .בסעיף 90 לחוק המתקן ­
(1 (במקום סעיף קטן (א) יבוא:
"(א) (1 (סעיף 9)16א), (17 (ו­(18 (לפקודה, כנוסחו ערב תחילתו של חוק זה,
יחול על ריבית, הפרשי הצמדה ורווחים אחרים שמקורם בתשלומי
המעביר, העובד או היחיד, ששולמו לקופת הגמל לתגמולים או לקרן
השתלמות לפני יום התחילה.
תיקון סעיף 90
6 סייח התשס"ב, עמי 220.
7 ס"ח התש"ן, עמ' 148.
8 סייח התשס"א, עמי 241.
(2 (סעיף 9)16ב) ו­(19 (לפקודה, כנוסחו ערב תחילתו של חוק זה, יחול על
ריבית, הפרשי הצמדה ורווחים אחרים שמקורם בתשלומי המעביר,
העובד או היחיד ששולמו לקרן השתלמות לעצמאי, כהגדרתה בסעיף
17)5א) לפקודה, או ששולמו לתכנית חיסכון בפוליסת ביטוח חיים או
למרכיב החיסכון בפוליסת ביטוח חיים (בסעיף זה ­ תכנית חיסכון
בפוליסת ביטוח חיים), לפני יום כ"ו בכסלו התשס"ג (ו בדצמבר 2002,­".(
(2 (בסעיף קטן (ז) ­
(א) בפסקה (2 ,(במקום "בשיעור הקבוע בסעיף 121 לפקודה" יבוא "בשיעור
הקבוע בסעיפים 121 או 126 לפקודה, לפי הענין";
(ב) בפסקה (3)(א), במקום "בשיעור הקבוע בסעיף 105יב לפקודה" יבוא
"בשיעור הקבוע בסעיפים ו9)א) ו­(ב) או 105יב לפקודה, לפי הענין";
(3 (בסעיף קטן (ח)(1­ (
(א) בפסקת משנה (ג), אחרי "בשיעור הקבוע" יבוא "בסעיף 91)א) או (ב) או"
ובסופו יבוא "לפי הענין";
(ב) בפסקת משנה (ד), בהגדרה "יתרת רווח ההון הריאלי מהיום הקובע עד
ליום הרישום" הסיפה המתחילה ב"או את ממוצע ערכו" ­ תימחק;
(4 (בסעיף קטן (ט), בסופו יבוא "או חלק ה3 לפקודה, כנוסחו בסעיף 46 לחוק זה, לפי
הענין";
(5 (אחרי סעיף קטן (ט) יבוא:
"(טו) על אף האמור בבל דין, לענין סעיף 105יג לפקודה, בנוסחו בסעיף 46
לחוק זה, יראו כמחיר המקורי של נייר ערך אשר נרכש מקריב, כהגדרתו בסעיף
05ויא לפקודה, או מבעל שליטה, כהגדרתו בסעיף 32)9 (לפקודה (בסעיף קטן זה
­ בעל שליטה), או שרכש בעל שליטה מחברה שבשליטתו, בתקופה שמיום
ב' בתמוז התשס"ב (12 ביוני 2002 (עד יום כ"ו בטבת התשס"ג (31 בדצמבר 2002,(
במחיר גבוה ממחירו של נייר הערך בבורסה באותו מועד, את ממוצע ערכו של
נייר הערך בתום כל אחר משלושת ימי המסחר בבורסה שקדמו ליום הרכישה,
אלא אם כן הוכח להנחת דעתו של פקיד השומה כי המחיר של נייר הערך שונה
מממוצע ערכו כאמור.";
(6 (בסעיף קטן (י) ­
(א) בפסקה (1 ,(במקום "הודיעה" יבוא "הודיע מנהל הקרן", במקום "על רצונה
להיחשב" יבוא "על החלטתו כי הקרן תיחשב" ובסופה יבוא "ואולם רשאי מנהל
הקרן לשנות את בחירתו בהודעה לנציב עד 3 ימי עסקים לאחר פרסומו של חוק
לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 132 )(תיקון), התשס"ג­2002;"
(ב) אחרי פסקה (ו) יבוא:
"(1א)(א) מנהל קרן לא יהיה אחראי לנזק שנגרם לבעל יחידה כתוצאה
ישירה בלבד מהחלטתו באשר לסיווג הקרן כקרן חייבת, כקרן פטורה
או כקרן מעורבת, כהגדרתן בסעיף 105יא(א) לפקודה, לענין המס
שיחול לגבי כל אחת מהן (להלן ­ מסלול המס), ובלבד שנתקיימו כל
אלה:
(1 (מנהל הקרן פעל בתום לב, משיקולים מקצועיים בלבד
ולאחר שקיבל את הסכמת הנאמן;
(2 (מנהל הקרן הודיע לנציב על מסלול המס, לרבות באשר
לבחירה בקרן חייבת; .
(3 (מנהל הקרן הגיש לרשות ניירות ערך ולמפיץ דוח על
מסלול המס שבחר לקרן בצירוף איגרת מידע כאמור בסעיף
130ב לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד­994ו,
כנוסחו בסעיף 79א לחוק זה;
(4 (מנהל הקרן נקט את האמצעים הסבירים העומדים לרשותו
להבטיח כי הודעה על מסלול המס שבו בחר מנהל הקרן לקרן,
בצירוף איגרת המידע כאמור בפסקה (3 (יישלחו בהקדם
האפשרי לבעלי היחידות.
(ב) הנאמן לא יהיה אחראי לנזק שנגרם לבעל יחידה כתוצאה
ישירה בלבד מכך שנתן את הסכמתו למסלול המס שנבחר על ידי
מנהל הקרן, ובלבד שפעל בתום לב ומשיקולים מקצועיים בלבד.";
. (ג) במקום פסקה (2)(ג) יבוא:
"(ג) לענין בעלי יחידה שיום רכישתה לפני יום התחילה, יחולו הוראות
סעיפים 105יז(א) או 105יח(א) לפקודה, לפי הענין, רק על חלק הרווחים
שהופקו או שנצמחו ביום התחילה ואילך, ובמועד חלוקת הרווחים יראו
כאילו חולקו לראשונה הרווחים שהופקו או שנצמחו לפני יום התחילה;
(ד) היו לקרן נאמנות פטורה או לקרן נאמנות מעורבת השקעות בנכסים
או בניירות ערך לפני יום התחילה שאילו היו נמכרים לפני אותו יום היתה
מכירתם חייבת במס (בסעיף זה ­ הנכסים החייבים), יראו את כל הנכסים
החייבים כנמכרים ביום שלפני יום התחילה; ואולם תשלום המס יידחה
למועד מכירתם בפועל של הנכסים החייבים או למועד אחר שקבע הנציב,
והמס ישולם כשהוא מתואם מיום התחילה וער ליום המכירה;";
(ד) בפסקה (3)(א) במקום "הוראות סעיפים 105ד" יבוא "הוראות סעיפים
105ב, 105ר";
(ה) אחרי פסקה (3 (יבוא:
"(4) (א) (1 (מנהל קרן נאמנות שהיתה לקרן נאמנות חייבת בהתאם
לאמור בפסקה (ו), ואשר למעלה מ­%75 מנכסיה בכל שנת המס
2003 היו איגרות חוב או מילווה קצר מועד, שמכירתם היתה
פטורה ממס באותה שנה, כאמור בסעיף 97 לפקודה כנוסחו
בסעיף 35 לחוק זה, רשאי להודיע לנציב עד יום ו' בכסלו
התשס"ד בדצמבר 2003 (על בחירתו שהקרן תיחשב כקרן
נאמנות פטורה או כקרן נאמנות מעורבת; הודיע כאמור, תהיה
הקרן לקרן נאמנות פטורה או לקרן נאמנות מעורבת, לפי הענין,
החל ביום ד בטבת התשס"ד (1 בינואר 2004;(
(2 (לענין­ פסקת משנה (1 ,(חריגה מהשיעור הקבוע בה
לתקופה מצטברת שאינה עולה על 10ימים בשנת המס, לא
תיחשב כאי עמידה בתנאי פסקת משנה (ו).
(ב) לא הודיע מנהל הקרן כאמור בפסקת משנה (א)(1 ,(תישאר הקרן
קרן נאמנות חייבת, ויראו את המחיר המקורי של כל נייר ערך, למעט
ניירות ערך זרים כהגדרתם בסעיף 105יא לפקודה כנוסחו בסעיף 46
לחוק זה, כממוצע ערכו בתום שלושת ימי המסחר האחרונים בבורסה
בשנת המס 2003.
(ג) ביקשה קרן הנאמנות להיחשב כקרן נאמנות פטורה או כקרן
נאמנות מעורבת, יראו את כל נכסיה כנמכרים ביום האחרון בשנת
המס 2003 ,ואולם תשלום המס יידחה למועד מכירת הנכסים בפועל,
או למועד אחר שקבע הנציב, והמס ישולם כשהוא מתואם מהיום
האחרון בשנת המס 2003 ועד ליום המכירה­, במכירת ניירות הערך
בפועל יראו את המחיר המקורי של כל נייר ערך, למעט ניירות ערך
זרים כמשמעותם בפסקת משנה (ב), כממוצע ערכו בתום שלושת ימי
המסחר האחרונים בבורסה בשנת המס 2003 ;במכירת יחידה בקרן
נאמנות כאמור בפסקה זו, יראו את המחיר המקורי כשווי היחידה
ביום האחרון של שנת המס 2003) להלן ­ יום המעבר), ובלבד שאילו
נמכרה או נפדתה ביום המעבר היתה מכירתה כאמור, פטורה ממס,
ויראו את יום המעבר כיום הרכישה­,
(5 (קרן נאמנות חייבת תהיה רשאית לחשב הפסד ממכירת נייר ערך זר
בשנת המס 2003 בלבד, כסכום השווה למכפלת הסכום השלילי במטבע
החוץ, המתקבל מהפחתת המחיר המקורי ממחיר המכירה בשער מטבע
החוץ ליום המכירה; לענין פסקה זו ­
"מטבע חוץ" ­ המטבע שבו נרכש נייר הערך הזר­,
"נייר ערך זר" ­ כמשמעותו בפסקה (4)(ב)."­,
(7 (במקום סעיף קטן (יא) יבוא:
(יא) לענין סעיף 120ב לפקודה, יראו את הסכומים הנקובים בסעיף 9)6וא),
(6וב) ו­;18א) לפקודה, כנוסחו בסעיף 7 לחוק זה, את הסכומים הנקובים בסעיף
121 לפקודה בנוסחו בסעיף 48 לחוק זה ואת הסכומים הנקובים בסעיף 125ד
לפקודה כנוסחו בסעיף 53 לחוק זה, כאילו תואמו לאחרונה ביום י"ז בטבת
התשס"ב (1 בינואר 2002;".(
(8 (בסעיף קטן (יב) ­
(א) ברישה, אחרי "בסעיף 80 לחוק זה" יבוא "ביטול סעיף 7)ב) לחוק מילווה
קצר מועד, התשמ"ד­1984 ,כאמור בסעיף 80א לחוק זה, ומחיקת פסקאות (2(
ו­(7 (של סעיף 4 לחוק מילווה המרינה, התשל"ט­1979כאמור בסעיף 80ב לחוק
זה";
(ב) במקום פסקה (1 (יבוא:
"(ו) לענין ריבית ורווח שמקורם בקופות גמל או בתכנית חיסכון
בפוליסת ביטוח חיים ­ על ריבית ורווחים שנצמחו ביום התחילה ואילך,
על הפקדות שבוצעו בקופות גמל ביום התחילה ואילך, ובקרן השתלמות
לעצמאים כהגדרתה בסעיף 17)5א) לפקודה, או בתכנית חיסכון בפוליסת
ביטוח חיים ­ על הפקדות או תשלומים ששולמו ביום כ"ו בכסלו התשס"ג
(1 בדצמבר 2002 (ואילך, לפי הענין
(ג) אחרי פסקה (4 (יבוא:
"(5 (לענין ריבית על מילווה המרינה ­ על מילווה כאמור שהונפק ביום
ג' באייר התש"ס (8 במאי 2000 (ואילך;
(6 (לענין סעיף קטן זה, "ריבית" ­ לרבות דמי ניכיון.";
(9 (בסעיף קטן (יג), במקום "שהוציא" יבוא "שקיבל".
44) .א) תחילתו של חוק זה, בכפוף להוראות סעיפים קטנים (ב) ו­(ג), ביום תחילתו של
חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 132 ,(התשס"ב­2002) להלן ­ יום התחילה).
(ב) הוראות פסקה (2 (של סעיף קטן (א) בסעיף 161 לפקודה, ומחיקת פסקה (3(
בסעיף הקטן האמור, כנוסחו בסעיף 28)1 (לחוק זה, יחולו לענין ריבית על איגרת חוב
שהופקה או שנצמחה בשנת המס 2003 ואילך.
(ג) תחילתו של סעיף 33א לחוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה) (תיקון מס' 50
והוראת שעה), התשס"ב­2002) להלן ­ תיקון 50 ,(כנוסחו בסעיף 41 לחוק זה, ביום פרסומו
של תיקון 50 ,והוא יחול על עסקאות שבוצעו ביום כ"א בחשון התשס"ב (7 בנובמבר 2001(
ואילך.
תחילה ותחולה
45) .א) צו מס הכנסה (פטור ממס על תקבולי ביטוח סוציאלי מחוץ לישראל), התשל"ז­
1977 וצו מס הכנסה (פטור ממס על פיצויים מממשלת צרפת לתושבי ישראל שהוריהם
נרצחו בשואה), התשס"א­2001 10 אשר הותקנו לפי סעיף 14 לפקודה כנוסחו לפני תחילתו
של החוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 132 ,(התשס"ב­2002 ,יעמרו בתוקפם, ויראו אותם
כאילו הותקנו לפי סעיף 14ב לפקודה, כנוסחו בסעיף 6 לחוק זה, כל עור לא תוקנו, שונו או
בוטלו על פי הוראות סעיף 14ב לפקודה.
(ב) צו מס הכנסה (פטור ממס על רווח הון מפיצויים לפי חוק רכישת מקרקעין בנגב),
התשמ"א­1981 ,11 אשר הותקן לפי סעיף 97)ג) לפקודה, כנוסחו ערב תחילתו של חוק זה,
יעמוד בתוקפו ויראו אותו כאילו הותקן לפי סעיף 97)ג 1 (לפקודה, כנוסחו בסעיף 14 לחוק זה,
כל עוד לא תוקן, שונה או בוטל לפי הוראות סעיף 97)ג1 (לפקודה.
תוקף תקנות
* ק"ת התשל"ז, עמי 490.
10 קית התשס"א.1 ,עמ' 837.
" קית התשמ"א, עמ' 1093.

תיקון 132
תיקון 132 צילום אילוסטרציה Pixbay

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *