סעיף 102 לפקודת מס הכנסה

סעיף 102 לפקודת מס הכנסה

סעיף 102 לפקודת מס הכנסה הינו סעיף המס לפיו מוקצות אופציות/מניות לעובדים ונושאי משרה בחברה.