stockoptions | אופציות | מניות | מסחר בבורסה | פורטל כלכלי

סעיף 102 לפקודת מס הכנסה

סעיף 102 לפקודת מס הכנסה הינו סעיף המס לפיו מוקצות אופציות/מניות לעובדים ונושאי משרה בחברה.

על פי סעיף 102 לפקודת מס הכנסה מועד אירוע המס הוא בעת המכירה או הוצאה מידי הנאמן. הסעיף קובע מספר תנאים מצטברים אשר בהתקיימותם ניתן ליהנות מהטבת המס שמקנה הסעיף (מיסוי בגובה של 25% על הרווח שנוצר בעת המכירה.

להלן הנוסח המלא של סעיף 102 לפקודת מס הכנסה

חלק ה'1: הקצאת מניות לעובדים

הקצאת מניות לעובדים (תיקון מס' 132) תשס"ב-2002

102(א) בסעיף זה –

          "בחירה" – בחירה של חברה מעבידה באחד משני מסלולי מיסוי להקצאת מניות לעובדים באמצעות נאמן, מסלול הכנסת עבודה או מסלול רווח הון;

(תיקון מס' 220 הוראת שעה) תשע"ו-2016

          "בעל שליטה" – כהגדרתו בסעיף 32(9);

          "הקצאת מניות באמצעות נאמן" – הקצאת מניות של חברה מעבידה לעובד, ובלבד שהעובד אינו בעל שליטה בה במועד ההקצאה או בעקבותיה והתקיימו בה כל אלה:

(תיקון מס' 132) (תיקון) תשס"ג-2002

(1)    המניות, לרבות כל זכות המוקנית מכוחן, הופקדו במועד ההקצאה בידי נאמן עד תום התקופה לפחות;

(2)    החברה הודיעה לפקיד השומה על בחירתה במסגרת בקשתה לאישור התכנית, שהוגשה 30 ימים לפחות לפני מועד ההקצאה;

(3)    תכנית ההקצאה והנאמן אושרו על ידי פקיד השומה, ואולם אם לא השיב פקיד השומה בתוך 90 ימים מיום קבלת ההודעה, יראו את תכנית ההקצאה או את הנאמן לפי הענין, כמאושרים;

          "חברה מעבידה" – כל אחד מאלה:

(תיקון מס' 142) תשס"ה-2004 (תיקון מס' 147) תשס"ה-2005

(1)    מעביד שהוא חברה תושבת ישראל או חברה תושבת חוץ שיש לה מפעל קבע או מרכז מחקר ופיתוח, בישראל, אם אישר זאת המנהל (לענין זה – המעביד);

(2)    חברה שהיא בעלת שליטה במעביד או שהמעביד בעל שליטה בה;

(3)    חברה שאותו אדם הוא בעל שליטה במעביד ובה;

          "מועד מימוש" –

(1)    לגבי הקצאת מניות באמצעות נאמן – מועד העברת המניה מהנאמן לעובד או מועד מכירת המניה על ידי הנאמן, לפי המוקדם מביניהם;

(2)    לגבי הקצאת מניות שלא באמצעות נאמן – מועד מכירת המניה לרבות מכירת מניה שמקורה בזכות לרכישתה;

(תיקון מס' 147) תשס"ה-2005

          "מניה" – לרבות זכות לרכישת מניה;

          "מניה הרשומה למסחר בבורסה" – לרבות מניה בחברה שמניותיה, כולן או חלקן, רשומות למסחר בבורסה בישראל או מחוץ לישראל;

          "נאמן" – מי שפקיד השומה אישרו כנאמן לצורך סעיף זה, לרבות עובד;

          "עובד" – לרבות נושא משרה בחברה, אך למעט בעל שליטה;

          "שווי ההטבה" – התמורה או השווי במועד המימוש, בניכוי הוצאות שהוציא העובד ברכישת המניה כשהן מתואמות מיום ההוצאה ועד למועד המימוש, וכן הוצאות שהוציא העובד בשל המכירה;

          "תום התקופה" – כל אחד מאלה:

(תיקון מס' 147) תשס"ה-2005

(1)    בחרה החברה במסלול הכנסת עבודה – תקופה של 12 חודשים מיום שבו הוקצו המניות והופקדו בידי נאמן;

(תיקון מס' 147) תשס"ה-2005

(2)    בחרה החברה במסלול רווח הון – תקופה של 24 חודשים מיום שבו הוקצו המניות והופקדו בידי נאמן;

(תיקון מס' 242) תשע"ז-2017

(3)    במכירה שלא מרצון כהגדרתה בסעיף 103 או במכירה מסוג אחר שקבע השר – מועד מכירה כאמור.

          (ב)  הכנסתו של עובד מהקצאת מניות בחברה מעבידה באמצעות נאמן לא תחויב במס בעת ההקצאה ויחולו במועד המימוש הוראות אלה:

(1)    בחרה החברה המעבידה במסלול הכנסת עבודה, יראו את הכנסתו של העובד כהכנסה לפי סעיף 2(1) או (2) לפי הענין, בסכום שווי ההטבה;

(2)    בחרה החברה המעבידה במסלול רווח הון, והנאמן החזיק במניות עד תום התקופה לפחות, יראו את הכנסתו של העובד כרווח הון בסכום שווי ההטבה, והוא יחויב עליו במס בשיעור של 25%;

(3)    על אף האמור בפסקה (2), היתה המניה המוקצית מניה הרשומה למסחר בבורסה, או מניה בחברה שמניותיה נרשמו למסחר בתוך 90 ימים ממועד ההקצאה, יראו את חלק שווי ההטבה בגובה ממוצע שוויין של מניות החברה בבורסה בתום שלושים ימי המסחר שקדמו להקצאה, או בתום שלושים ימי המסחר שלאחר הרישום למסחר כאמור, לפי הענין, בניכוי ההוצאות, כהכנסה לפי סעיף 2(1) או (2) לפי הענין, ואת יתרת שווי ההטבה כרווח הון החייב במס בשיעור של 25%, ובלבד שהסכום שנקבע כהכנסה לפי סעיף 2(1) או (2) כאמור, לא עלה על שווי ההטבה במועד המימוש; לענין תיאום ההוצאות שהוציא עובד ברכישת המניה המוקצית, יוכפלו הוצאות כאמור במדד יום ההקצאה או יום הרישום למסחר, לפי הענין, ויחולקו במדד יום ההוצאה, והכל יתואם מיום ההקצאה או הרישום, לפי הענין, ועד למועד המימוש.

(תיקון מס' 132) (תיקון) תשס"ג-2002

(4)    על אף האמור בסעיף זה, בחרה החברה במסלול רווח הון ומועד המימוש חל לפני תום התקופה, יראו את הכנסתו של העובד כהכנסה לפי סעיף 2(1) או (2), לפי הענין.

(ג)   (1)    הכנסתו של עובד מהקצאת מניות שאינה הקצאה באמצעות נאמן, תחויב במס במועד ההקצאה, כהכנסה לפי הוראות סעיף 2(1) או (2) לפי הענין, ובמועד המימוש – כהכנסה כאמור בחלק ה או חלק ה3 לפי הענין.

(2)    על אף האמור בפסקה (1), הכנסתו של עובד מהקצאה של זכות שאינה רשומה למסחר בבורסה לרכישת מניה שלא באמצעות נאמן, לא תחויב במס במועד ההקצאה, ובמועד המימוש תחויב במס כהכנסה לפי סעיף 2(1) או (2), לפי הענין.

(ד)   (1)    בהקצאת מניות כאמור בסעיפים קטנים (ב)(1) ו-(3) ו-(ג)(1), תותר בניכוי, לחברה המעבידה שהוא עובד בה, הוצאת שכר בשל הקצאה כאמור בגובה הכנסת העובד לפי סעיף 2(1) או (2) או בגובה סכומי ההשתתפות שבהם חויבה בשל התחייבותה לחברה המעבידה המקצה, לפי הנמוך, והכל בשנת המס שבה נוכה המס בשל הכנסת העובד והועבר לפקיד השומה.

(2)    לא תותר לחברה הוצאה במכירת מניה שלגביה בחרה החברה המעבידה במסלול רווח הון, גם אם נמכרה המניה לפני תום התקופה כאמור בסעיף קטן (ב)(4).

          (ה)  הוראות סעיף 3(ט) לא יחולו על הקצאת מניות לעובדים בחברה מעבידה לרבות על התחייבות להקצאה כאמור;

          (ו)   על אף האמור בסעיף 100א, שיעור המס שיחול על חלק הרווח החייב בידי עובד שחדל להיות תושב ישראל, כהגדרתו באותו סעיף, יהיה לפי שיעור המס הקבוע בסעיף 121, בכל אחד מאלה:

(1)    בהקצאת מניות באמצעות נאמן שלגביה בחרה החברה במסלול הכנסת עבודה;

(2)    בהקצאת מניות באמצעות נאמן שלגביה בחרה החברה במסלול רווח הון ואולם המניה מומשה לפני תום התקופה;

(תיקון מס' 132) (תיקון) תשס"ג-2002

(3)    בהקצאת מניות שלא באמצעות נאמן שעליה חלה הוראת סעיף קטן (ג)(2);

          (ז)   בחירה לפי סעיף זה תחול על כל עובד אשר לו הוקצו המניות, ועל כל הקצאת מניות שבוצעה בשנה שלאחר תום השנה שבה היתה ההקצאה הראשונה ואילך, כל עוד לא בחרה החברה אחרת; חברה לא תהיה רשאית לבחור אחרת אלא אם כן חלפה שנה לפחות מתום השנה שבה היתה ההקצאה הראשונה שנעשתה לאחר הבחירה הקודמת.

(תיקון מס' 142) תשס"ה-2004

          (ח)  המנהל רשאי לקבוע כל אחד מאלה:

(1)    תנאים לענין ההקצאה;

(2)    הוראות לגבי חיוב העובד במס כשלא נתמלאו לגביו התנאים שנקבעו בסעיף זה או לפיו, כולם או מקצתם, בשל מימוש מניות במכירה שלא מרצון;

(תיקון מס' 164) תשס"ח-2008

(3)    (נמחקה);

(4)    כללים לענין הקצאת מניות לעובד שהוא תושב חוץ, לגבי תקופת עבודתו בישראל;

(5)    כללים לניכוי מס במקור ולהגשת דוחות על ידי החברה המעבידה והנאמן וקביעת מועדים להגשתם.

(תיקון מס' 95)  תשנ"ג-1993

סעיף 102 לפקודת מס הכנסה
סעיף 102 לפקודת מס הכנסה. הקצאת מניות לעובדים צילום אילוסטרציה pixbay
Exit mobile version