stockoptions | אופציות | מניות | מסחר בבורסה | פורטל כלכלי

המומלצים

המומלצים

בורסה

מסחר בחוזים עתידיים. המדריך המלא

המסחר בחוזים עתידיים, מתנהל בשנים האחרונות בצורה אלקטרונית ומרכז מאות מוצרים, החל בסחורות, מדדים מובילים, אגרות חוב, מתכות יקרות ומטבעות. לכל חוזה תאריך סיום ידוע

Read More »
המומלצים

תיקון 132 לפקודת מס הכנסה

תיקון 132 לפקודת מס הכנסה עוסק בהבדלים שבין שיעור מיסוי ההכנסה מעבודה לבין שיעור מיסוי ההכנסה מהון ומרווח הון.החוק לתיקון פקודת מס הכנסה התקבל בשנת

Read More »
Exit mobile version